Sociálně aktivizační služba je financována z Evropského sociálního fondu EU od 1.1.2018 do 31.12.2021 v rámci IP "Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje", reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741.

Základní ideou služby je podpora rodin, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace. Ztratily v důsledku péče o své dítě možnost pracovního uplatnění, společenské postavení.... Dostaly se do izolace a často v důsledku vyčerpávající péče ztratily kontakt se společenským prostředím. Sociální službou "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA" rozšířujeme možnost pomoci těmto rodinám. Služba jim umožňuje kromě ambulantní komplexní péče pro jejich děti, kterou poskytuje Denní stacionář Mikulov, rovněž psychologickou,sociální a terapeutickou pomoc přímo v rodinách (rodičům,sourozencům, prarodičům,...). Umožňuje také rodině regeneraci sil, získání pracovního uplatnění, možnost dalšího vzdělávání, věnovat se individuálně ostatním sourozencům, najít si čas na přátele a volnočasové aktivity.

STONOŽKA je sociální službou podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je registrována od 1. 7. 2007 pod identifikátorem 4237600.

Cílem služby je:

- znovuobnovení funkce rodiny s postiženým dítětem
- zkvalitnění jejich životních podmínek
- minimalizace dopadů nepříznivé sociální situace
- přispění k maximální samostatnosti dětí a vytvoření vhodného způsobu chování v různých životních situacích
- pomoc rodině vyrovnat se s handicapem svého dítěte a umožnit jí plné začlenění do společenského prostředí

Sociálně aktivizační služba STONOŽKA bude ukončena k 31. 12. 2020.