DENNÍ STACIONÁŘ MIKULOV

Sociální služba s názvem "Denní stacionář Mikulov" je ambulantní formou sociálních služeb, která je jako "Denní stacionáře" definována v § 46 Zákona o sociálních službách, č. 108/2006. Výše uvedená sociální služba byla pod identifikátorem č. 9926088 zaregistrována Sociálním odborem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to rozhodnutím ze dne 20.9.2007, č.j. JMK 86888/2007.

Poslání služby:
Posláním služby denní stacionáře poskytované v Denním stacionáři Mikulov je poskytovat dětem, mladým lidem i dospělým s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která jim pomůže navazovat a udržovat blízké osobní vztahy a zmírňovat dopady postižení na jejich každodenní život. Činnostmi jako např. hiporehabilitace, muzikoterapie, individualizované vzdělávání aj. chceme podporovat rozvoj jejich osobnosti, schopností a dovedností.

Cíle služby:
Základním cílem služby denní stacionáře v Denním stacionáři Mikulov je umožnit jejím uživatelům co nejlepší míru vyrovnání se s jejich vážným handicapem, osobní růst s co největší dosažitelnou mírou samostatnosti, sbližování se s okolní společností a poskytnout jim stejné možnosti jako mají jejich vrstevníci.

Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinu služby tvoří děti, mladí lidé i dospělí s lehkým, středním, těžkým až hlubokým stupněm mentálního postižení nebo tělesného postižení, které může být případně kombinováno s autismem nebo s dalším postižením, částečně zrakovým a sluchovým. Věkové rozmezí uživatelů je určeno od 3 do 65 let.

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita služby denní stacionář je 27 uživatelů. Při obsazování uvolněného místa ve službě je vždy postupováno dle podmínek stanovených v Pravidlech pro přijímání zájemců o službu.

Kde a kdy je služba poskytována:
Služba je poskytována v budově BILICULUM, z.ú. v Mikulově na ulici Růžová 561/1. Zařízeni je v provozu po celý rok, s výjimkou státních svátků, sobot a nedělí.

Některé činnosti v rámci služby:

I. Základní činnosti:

- základní sociální poradenství
- pomoc při zvládání běžných úkolů při péči o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- sociálně terapeutické činnosti
- zprostředkování kontaktu se spol. prostředí
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

II. Fakultativní činnosti:

- doprava - svoz a rozvoz uživatele
- doprava na hiporehabilitaci
- ostatní akce, např. výlety
- vzdělávání - detašované pracoviště ZŠ Mikulov, Školní 1
- stravování


Máte zájem o naše služby?

Stáhněte si základní dokumentaci a neváhejte nás jakkoliv kontaktovat a rádi Vám vše zodpovíme.